Cyprus

Michaelides & Malloupa Pharmacies Ltd.

183,Gregori Afxentious Ave., 2369
Ayios Dhometios Nicosia,
Cyprus

  • tel +357-2-2772653
  • fax +357-2-277-0156
  • Mr Charilaos Malloupas
  • E-Mail